لیست دانشگاه های دولتی ایران

دانشگاه اراك www.araku.ac.ir دانشگاه ارومیه www.urmia.ac.ir دانشگاه اصفهان www.ui.ac.ir دانشگاه الزهرا علیها سلام www.azzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا علیها سلام www.alzahra.ac.ir دانشگاه امام حسین علیه السلام www.ihu.ac.ir دانشگاه امام صادق علیه السلام www.isu.ac.ir دانشگاه بو علی سینا همدان www.basu.ac.ir دانشگاه بیرجند www.birjand.ac.ir دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir دانشگاه تبریز www.tabrizu.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir دانشگاه تربیت معلم سبزوار www.sttu.ac.ir دانشگاه تهران www.ut.ac.ir دانشگاه تهران، دانشكده پزشكی، موسسه سرطان www.cancer-institute.ac.ir دانشگاه رازی كرمانشاه www.razi.ac.ir دانشگاه زنجان www.znu.ac.ir دانشگاه سمنان www.semnan.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان www.usb.ac.ir دانشگاه شاهرود www.shahrood.ac.ir دانشگاه شهركرد www.sku.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir دانشگاه شهید چمران اهواز www.cua.ac.ir دانشگاه شیراز www.shirazu.ac.ir دانشگاه صنعت نفت آبادان www.put.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان www.iut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیر كبیر ( پلی تكنیك تهران ) www.aku.ac.ir دانشگاه صنعتی امیر كبیر ( پلی تكنیك تهران ) www.aut.ac.ir دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی www.kntu.ac.ir دانشگاه صنعتی شریف www.sharif.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی ( ره ) www.atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی، دانشكده اقتصاد www.atu-economics.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران www.iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراك www.iustarak.ac.ir دانشگاه علم و صنعت بهشهر www.bust.ac.ir دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی www.uswr.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی اراك www.arakmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی اردبیل www.arums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی ارومیه www.umsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی اصفهان www.mui.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی اهواز www.aums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی ایران www.ams.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی ایران www.iums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی بابل www.mubabol.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله www.bmsu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی بیرجند www.bums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی تبریز www.tbzmed.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی تهران www.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی زاهدان www.zdmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی زنجان www.zums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی سمنان www.sem-ums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی شیراز www.sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی كاشان www.kaums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی كردستان www.muk.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی كرمان www.kmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه www.kums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی گیلان www.gums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی لرستان www.lums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی مشهد www.mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان www.hums.ac.ir دانشگاه علوم پزشكی همدان www.umsha.ac.ir دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان www.gau.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد www.um.ac.ir دانشگاه كاشان www.kashanu.ac.ir دانشگاه گیلان www.gu.ac.ir دانشگاه گیلان www.guilan.ac.ir دانشگاه مازندران www.umz.ac.ir دانشگاه مازندران www.umcc.ac.ir دانشگاه مفید www.mofidu.ac.ir دانشگاه هنر www.art.ac.ir دانشگاه یزد www.yazduni.ac.ir دانشگاه سهند تبریز www.sut.ac.ir